TĀLĀKIZGLĪTĪBA

RTU Cēsu filiāle piedāvā iespēju pieteikties akreditēto studiju programmu atsevišķu studiju priekšmetu apguvei klausītāja statusā.

Lai pieteiktos atsevišķu studiju priekšmetu apguvei, atkarībā no interesējošās nozares jāizvēlas kāds no studiju programmās piedāvātajiem studiju priekšmetiem. RTU Cēsu filiālē īstenotās studiju programmas, to priekšmeti un apraksti pavasara semestrī:

Uzņēmējdarbība un vadīšana

Datorsistēmas

Elektrotehnoloģiju datorvadība un Enerģētika un elektrotehnika

Lai reģistrētos studiju priekšmetu apguvei, nepieciešams:

  • iesniegt pieteikumu RTU Cēsu filiālē, uzrādot vidējās vai augstākās izglītības dokumentu (atkarībā no tā, kādas programmas priekšmetam piesakās);
  • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
  • samaksāt par priekšmeta apguvi (atkarībā no kredītpunktu apjoma).

Maksu par priekšmeta apguvi aprēķina, reizinot kredītpunktu skaitu ar maksu par vienu kredītpunktu.

Maksa par vienu kredītpunktu 2016./2017. akadēmiskajā gadā

Uzņēmējdarbība un vadīšana               40EUR
Enerģētika un elektrotehnika               45EUR
Elektrotehnoloģiju datorvadība           45EUR
Datorsistēmas                                         45EUR

Kad studiju priekšmets ir apgūts un veiksmīgi nokārtots gala pārbaudījums, Tālākizglītības nodaļa izsniedz RTU Tālākizglītības apliecību par apgūto priekšmetu (var saņemt arī sertifikātu kā pielikumu apliecībai).

Pieteikties Atsevišķu studiju priekšmetu apguvei: cesis@rtu.lv, tālr. 64119003