Uzņēmējdarbība un vadīšana

Uzņēmējdarbība un bizness ir viens no populārākajām studiju virzieniem ne tikai RTU Cēsu filiālē, bet pasaulē kopumā. Uzņēmējdarbības un vadīšanas studijas sniedz plašu spektru zināšanu, kas ir pieprasītas darba tirgū un prasmju, ko sagaida darba devējs. Uzņēmējdarbība un bizness kopumā skar lielāko mūsdienu sabiedrības daļu, tādēļ karjeras iespējas uzņēmējdarbības absolventiem ir ļoti plašas.

Studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana sniedz pamatzināšanas uzņēmējdarbības un vadības principos, kā arī sniedz iespēju specializēties mārketinga jeb tirgzinības nozarē.

Uzņēmējdarbības un vadības studiju programmas absolventi var strādāt dažādās specialitātēs un nozarēs – finanšu sektorā, grāmatvedībā, darboties mārketinga, pārdošanas un tirdzniecības sektoros, personālvadībā vai strādāt par biznesa konsultantiem. Studiju procesā iegūtas zināšanas un prasmes palīdzes veidot pašiem savu uzņēmumu vai jaunuzņēmumu.

Iegūstamais grāds: pirmā līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība, tirgzinību un tirdzniecības speciālista kvalifikācija

Studiju ilgums: 2 gadi 

Studiju norises vieta: Cēsis

Budžeta vietas: 8

Mācību maksa gadā: 1600 EUR

 

Kādēļ studēt Uzņēmējdarbību un vadīšanu Cēsīs:

1. Pasniedzēji: studiju programmas kursus pasniedz pasniedzēji, kuri strādā gan nozarē, gan darbojas zinātnē, kas nozīmē, ka iegūtās zināšanas ir ne tikai nozarē aktuālas, bet arī vērstas uz nozares attīstību un inovāciju veidošanu.

2. Individuālā pieeja: Studijas universitātē tiek realizētas nelielās grupas, kas veicina daudz ciešāku sadarbību starp pasniedzēju un studentu, palīdzot izprast un apgūt studiju vielu.

3. Darbs grupās un starpdisciplināra sadarbība: RTU Cēsu filiāles struktūra ļauj un veicina ciešu sadarbību starp studentiem dažādās studiju programmās. Studenti, darbojoties dažādās komandās un piedaloties starpdisciplinārā mācību procesā, gūst pieredzi reālā komandas darbā, ko veido dažādu nozaru pārstāvji, kā arī iegūst izpratni par citām nozarēm.

4. Dalība nozares pasākumos: liela uzmanība studiju procesā tiek vērsta uz dažādu nozares semināru, konferenču un citu pasākumu apmeklēšana, kas ļauj gūt priekšstatu par procesiem un tendencēm uzņēmējdarbības vidē, kā arī dibināt kontaktus ar potenciālajiem darba devējiem vai partneriem.

4. Budžeta vietas: pilna laika klātienes studijās ir pieejamas valsts finansētas budžeta vietas.

5. Stipendijas: ikviens students, kurš studē valsts budžeta finansētajās studiju vietās, var pretendēt uz stipendiju.

Studiju saturs

STUDIJU PROCESĀ TU:

  • Apgūsi, kā izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvai darbībai;
  • Apgūsi, kā plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu un racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai;
  • Varēsi pilnveidot analītiskās spējas, iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā;
  • Iegūsi prasmes lēmumu pieņemšanā;
  • Apgūsi prezentācijas un pārskatu veidošanas principus;
  • Apgūsi projektu un resursu vadību.

Studiju priekšmeti

Ekonomika
Saimnieciskās un darba tiesības
Grāmatvedība
Tirgzinības
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Mazum un vairumtirdzniecības vadīšana
Pārdošanas veicināšana
Starptautiskās tirgzinības
Patērētāju uzvedība tirgū
Tirgzinību plānošana u.c.

Vairāk par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem “Uzņēmējdarbības un vadības” studiju programma

Karjeras iespējas

Pabeidzot studijas, Tu varēsi strādāt dažādās nozarēs privātos uzņēmumos, valsts iestādēs, bankās, kā arī dibināt un vadīt savu uzņēmumu.

Studentu pieredze

Rūta Bērziņa, 2. kurss 

Es mācos uzņemējdarbību un vadību, iegūtās zināšanas varēšu izmantot, gan veidojot savu uzņēmumu, gan strādājot kādā citā uzņēmumā, kurā nepieciešamas attiecīgās zināšanas.
Šo programmu izvēlējos tāpēc, ka tā ietver daudz dažādus mācību priekšmetus – grāmatvedību, plānošanu, statistiku utt, kas noderēs ne tikai, lai veidotu uzņēmumu, bet arī, lai varētu strādāt, kādā citā uzņēmumā par ekonomistu, grāmatvedi, statistiķi , utt.
Manuprāt, tieši uzņēmējdarbības programmas studentiem ir ļoti daudz un dažādas iespējas , jo ir daudz plaši virzieni – grāmatvedība, mārketings, plānošana, statistika, utt. Katrs var izvēlēties, kurš novirziens ir sirdij tuvāks, un strādāt tieši tajā nozarē, protams, citur varbūt vajadzēs vēl piemācīties klāt. Strādāt var gan uzņēmumos, kā analītiķis, ekonomists, mārketinga speciālists, grāmatvedis , utt. Iespējas ir daudz un dažādas.