STUDIJAS UN STUDIJU PROGRAMMAS RTU CĒSU FILIĀLĒ

RTU Cēsu filiāle piedāvā apgūt četras studiju programmas:

RTU sniegto izglītības kvalitāti augstu novērtējuši darba devēji, ierindojot universitāti pirmajā vietā darba devēju ieteiktāko augstskolu un studiju programmu sarakstā.

Kvalitatīva izglītība

RTU Cēsu filiāle nodrošina augstāko izglītību inženierzinātnēs Vidzemē. Studiju saturs balstīts uz RTU izstrādāto kvalitātes politiku.

Individuāla pieeja

Studijas universitātē tiek realizētas nelielās grupas, kas veicina daudz ciešāku sadarbību starp pasniedzēju un studentu, palīdzot izprast un apgūt studiju vielu.

Praktisko iemaņu iegūšana

Mācību procesā būtiska loma ir praktisko iemaņu attīstīšanai, risinot reālus uzdevumus un problēmas. RTU Cēsu filiāle, sadarbojoties ar Vidzemes reģiona uzņēmumiem, nodrošina studiju prakses un izstrādā praktiskus risinājumus uzņēmumu darbības uzlabošanā. Studiju procesā studenti apmeklē gan nozares uzņēmumus Vidzemē, Rīgā un citos Latvijas reģionos, apmeklē saistītās konferences un seminārus.

Zinoši pasniedzēji

Filiāles mācībspēks ir ne tikai lieliski teorētiķi, bet arī praktiķi. Liela daļa pasniedzēju paralēli darbojas gan biznesa, gan zinātnes jomā, kas nodrošina, ka studiju programma ietver aktuālos procesus nozarē un tiem nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Karjeras iespējas

Inženierzinātņu speciālistiem – programmētājiem, enerģētiķiem un elektrotehnoloģiju datorspeciālistiem – ir izcilas karjeras iespējas, jo pieprasījums pēc speciālistiem darba tirgū ir liels.
82% RTU Cēsu filiāles studentu strādā algotu darbu jau studiju laikā.

Budžeta vietas

Visās pilna laika klātienes studijās pieejamas valsts apmaksātas budžeta vietas.

Studiju programmu veidi, līmeņi, formas

RTU Cēsu filiāle īsteno Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās divu veidu (akadēmiskās un profesionālās) bakalaura studiju programmas, kā arī 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmu.

Iegūstot augstāko izglītību Cēsu filiālē, absolvents var turpināt studijas RTU maģistrantūras un sekojoši doktorantūras studiju programmās.

RTU īstenotās studiju programmas atbilst Eiropas Savienības augstākās izglītības vienotās telpas un Boloņas deklarācijas nostādnēm un Latvijas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.