STUDIJAS RTU CĒSU FILIĀLĒ

Cēsu filiāle piedāvā apgūt piecas studiju programmas, iegūstot akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu, vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. RTU sniegto izglītības kvalitāti augstu novērtējuši darba devēji, ierindojot universitāti pirmajā vietā darba devēju ieteiktāko augstskolu un studiju programmu sarakstā.

Kvalitatīva izglītība – RTU Cēsu filiāle nodrošina inženierzinātņu studiju saturu, kas balstīts uz RTU izstrādāto kvalitātes politiku.

Individuāla pieeja – studijas universitātē tiek realizētas nelielās grupas, kas veicina daudz ciešāku sadarbību starp pasniedzēju un studentu, palīdzot izprast un apgūt studiju vielu.

Praktisko iemaņu iegūšana – mācību procesā būtiska loma ir praktisko iemaņu attīstīšanai, risinot reālus uzdevumus un problēmas. RTU Cēsu filiāle, sadarbojoties ar Vidzemes reģiona uzņēmumiem, nodrošina studiju prakses un izstrādā praktiskus risinājumus uzņēmumu darbības uzlabošanā.

Zinoši pasniedzēji – filiāles mācībspēks ir ne tikai lieliski teorētiķi, bet arī praktiķi, liela daļa pasniedzēju paralēli darbojas gan biznesa, gan zinātnes jomā.

Karjeras iespējas – inženierzinātņu speciālistiem ir izcilas karjeras iespējas, jo pieprasījums pēc speciālistiem darba tirgū ir ļoti liels. 82% RTU Cēsu filiāles studentu strādā algotu darbu jau studiju laikā.

Valsts apmaksātas studijas – visās pilna laika klātienes studijās pieejamas budžeta vietas.

Studiju veidi, līmeņi, formas

RTU Cēsu filiāle īsteno Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās divu veidu (akadēmiskās un profesionālās) bakalaura studiju programmas, kā arī 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmu.

Iegūstot izglītību Cēsu filiālē, absolvents var turpināt studijas RTU maģistratūras un sekojoši doktorantūras studiju programmā.

RTU īstenotās programmas atbilst Eiropas Savienības augstākās izglītības vienotās telpas un Boloņas deklarācijas nostādnēm un Latvijas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.