RTU CĒSU FILIĀLE

RTU Cēsu filiāle ir Rīgas Tehniskās augstkolas filiāle Vidzemē, tā tika atklāta 2011. gadā ar mērķi nodrošināt inženiertehniskās izglītības pieejamību Vidzemes reģionā.
RTU Cēsu filiāle sniedz kvalitatīvu tehnisko izglītību, kas balstīta uz kopējo RTU kvalitātes politiku, ko nodrošina kompetenti un zinoši pasniedzēji, piedāvājot studiju saturu, kas veidots balstoties uz biznesa vides prasībām.
Mūsu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu, izcilu pētniecību un ilgtspējīgas inovācijas, kas piemērotas uzņēmēju vajadzībām un kalpotu kā Vidzemes reģiona attīstības virzītājs, veicinot tautsaimniecības un sabiedrības labklājību.

MISIJA

Nodrošināt Vidzemes reģiona tautsaimniecībai un sabiedrībai konkurētspējīgu,
augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovāciju.

VĪZIJA

RTU Cēsu filiāle – vadošais Vidzemes reģiona zināšanas pilnveides un biznesa veicināšanas centrs.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

RTU Cēsu filiāles stratēģijas mērķis ir veicināt studējošo  piesaisti,  kā  arī  paplašināt  filiāles  piedāvāto  pakalpojumu  klāstu, papildus  augstas  kvalitātes  studiju  procesam, nodrošinot arī  kvalitatīvu mūžizglītības  pakalpojumu  sniegšanu  un  biznesa  veicināšanas  iespējas  Vidzemes reģiona iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Filiāles mērķis ir kļūt par  vadošo Vidzemes  reģiona  zināšanu pilnveides un  biznesa  veicināšanas  centru,  saskaņojot  piedāvāto pakalpojumu  klāstu  ar pašvaldībai  un  uzņēmumiem  un  reģiona  iedzīvotājiem  nepieciešamajiem  pakalpojumiem un kompetenci, kas iegūstama Rīgas Tehniskajā universitātē.

Stratēģiskās prioritātes:
• Nodrošināt  pārdomātu  un  reģionā  pieprasītu studiju  programmu  īstenošanu;
• Veicināt diferencētu pakalpojumu īstenošanu Cēsu  filiālē – mūžizglītības pakalpojumu nodrošināšanu un biznesa veicināšanas pakalpojumu sniegšanu.