Nepilna laika neklātienes studijas

RTU Cēsu filiālē ir iespēja studēt vairākās studiju programmas, kas tiek realizētās nepilna laika studiju formā. Studiju programmas Elektrotehnoloģiju datorvadība un Enerģētika un elektrotehnika pilnā apmērā tiek realizētas RTU Cēsu filiālē.
Savukārt citas nepilna laika studijas pirmajā gadā tiek realizētas RTU Cēsu filiālē, pārējie kursi notiek Rīgā.

Nepilna laika neklātienes studiju formas studentiem nodarbības un laboratorijas darbi notiek darba dienu vakaros un sestdienās.

Studijas vieta: Cēsis

ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA

Izglītība:Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
Studiju ilgums: 4 gadi
Studiju vieta: Cēsis
Studiju programmas apraksts 

ELEKTROTEHNOLOĢIJU DATORVADĪBA

Izglītība:Profesionālais bakalaura grāds elektrotehnikā
Profesionālā kvalifikācija: elektroinženieris 
Studiju ilgums: 4 gadi
Studiju vieta: Cēsis
Studiju programmas apraksts 

Studiju vieta: 1. gads Cēsīs, pārējie kursi Rīgā

BŪVNIECĪBA

Izglītība: profesionālais bakalaura grāds būvniecībā
Profesionālā kvalifikācija: būvniecības inženieris
Studiju ilgums: 5 gadi
Studiju programmas apraksts 
Neklātienes un vakara studiju departaments 

TRANSPORTBŪVE

Izglītība: profesionālais bakalaura grāds transportbūvēs
Profesionālā kvalifikācija: transportbūvju inženieris
Studiju ilgums: 5 gadi
Studiju programmas apraksts 
Neklātienes un vakara studiju departaments 

SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS

Izglītība: profesionālais bakalaura grāds siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās
Profesionālā kvalifikācija: siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris
Studiju ilgums: 6 gadi
Studiju programmas apraksts 
Neklātienes un vakara studiju departaments 

ELEKTRONIKA UN MOBILIE SAKARI

Izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē
Studiju ilgums: 4 gadi
Studiju programmas apraksts
Neklātienes un vakara studiju departaments 

MAŠĪNU UN APARĀTU BŪVNIECĪBA

Izglītība: profesionālais bakalaura grāds mašīnu un aparātu būvniecībā
Profesionālā kvalifikācija: mehānikas inženieris
Studiju ilgums: 5 gadi
Studiju programmas apraksts
Neklātienes un vakara studiju departaments 

Pieteikšanās neklātienes studijām 

  • Personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem. laulību apliecības kopija).
  • Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Pieteikumam jāpievieno dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, pases personas datu sadaļas kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
    Reģistrācijas maksas kārtība.